КОМПЮТЪРНА ДИАГНОСТИКА С АПАРАТ СЕНСИТИВ ИМАГО (SENSITIV IMAGO)

Компютърна диагностика с апарат Сенситив Имаго (Sensitiv Imago) се явява нова лечебна компютърна технология за диагностика и възстановяване на нашето здраве.

………………………………………………………………………………….Компютърна диагностика с апарат Sensitiv Imago, Сенситив Имаго ..Компютърна диагностика с апарат Sensitiv Imago, Сенситив Имаго

В основата на метода Сенситив Имаго  (Sensitiv Imago) лежат научни разработки и теоретични изчисления за вълновата природа на намиращите се около нас биологични обекти. Вълните, които ни заобикалят, се различават една от друга по своите характеристики.

Живата клетка на биологичния обект има своя честота на вълната, а у болната клетка тази честота е променена. Всяко лечебно (лекарствено) средство също се характеризира със своя честота на вълната. В компютърна диагностика Сенситив Имаго (Sensitiv Imago) тези характеристики са записани. Именно това е начинът по който компютърна диагностика Сенситив Имаго (Sensitiv Imago) извършва оценка на изследвания орган на пациента и неговата перспектива. В допълнение, програмата позволява да се избере най-ефективния начин за възстановяване на здравето.

Компютърна диагностика Сенситив Имаго Sensitiv ImagoПреди да започне процеса компютърна диагностика и да се пусне програмата, изследвания пациент хваща в ръце сензорните датчици, а на главата му се слагат слушалки с вградени SBA сензори. Тази процедура е абсолютно безопасна и безвредна, тъй като диагностичният комплекс включва блокове за безопасност, които защитават здравето на пациента и на лекаря от вредни въздействие.

Основното предназначение на апарата Sensitiv Imago е : експрес компютърна диагностика – на функционалното състояние на всички физиологически системи на човешкия организъм (сърдечно-съдова, дихателна, храносмилателна, репродуктивна, костно- мускулна, ендокринна).

Компютърна диагностика със Сенситив Имаго (Sensitiv Imago)

 Освен компютърна  диагностика,  другото предназначение на апарата Сенситив Имаго Sensitiv Imago   е лечебно въздействие по метода на биорезонансната терапия на отделни участъци и органи, спектри на здрави органи, погранични филтри, инвертировани нозоди и местно лечение при помощта на универсалната магнитооптическа камера. Процедурата компютърна диагностика включва три последователни етапа. Преснемане на първичната информация, анализиране с цел установяване на диагнозата и индивидуален подбор на препарати и природни продукти, необходими за ликвидиране на участъка на напрежение в организма.

  Компютърната диагностика ( етапи на диагностициране )

Първи етап – преснемане на първична информация, вземайки предвид обстоятелството, че електрическата активност на подкорковите структури носят, свръх слаб характер, подкоркорието допълнително се активизира с помощта на звукови, електромагнити (чрез наушници) и зрителни раздразнители. В качество на зрителни активатори постоянна и интензивна смяна на цветовото поле, на фона на което се намира изследвания орган. Сигнали, постъпващи от подкорковите образования се засилват и се трансформират в цифров код, достъпен за въвеждане на информацията в компютъра и се поставя във вид на точки с различни цветове на изображението на конкретния изследван орган. Цветът и конфигурацията на точките се определят от степента на интензивността на сигнала, постъпващ от подкорковите образования, и по такъв начин се отразява функционалното състояние на органа – състоянието на здравето, различни степени функционално напрежение изразено в патологически изменения. …

   .   . 

Втори етап – компютърната диагностика включва процедура на поставяне на диагнозата. В основата на тази компютърна диагностика лежи сравнение на виртуалния (компютърен) модел на различните нозоологически форми на заболяванията, съществуваща в паметта на компютъра с реална информация снета от всеки конкретен пациент. Освен това, програмата позволява да се анализира не само органа на нивото по анатомия, гистология, електронна и сканираща микроскопия, а така също и отделни участъци на поражение във всеки орган и характер на връзката между тях. По такъв начин, достоверността на компютърната диагностика ни обезпечава като минимум с пет позиции. Колкото е по близка информацията, снета от пациента към виртуалния модел на заболяването, толкова по висока е точността и достоверността на установената диагноза. Освен това, четири от шестте цветови знака, наслагвани на всеки орган, отразяват неговото функционално състояние. Апаратно – програмният диагностичен и лечебен комплекс Sensitiv Imago ни позволява да определим началния стадий на развитие на патологичен процес, когато заболяването е започнало, а клинични проявления на болестта все още няма. Именно това обстоятелство позволява на специалиста да назначи на пациента програма на лечение, препятстваща развитието на заболяването и прехода му в клиничен стадий. Следователно, по такъв начин се осъществява профилактиката и предотвратяването на развитието на болестта.

Трети етап – компютърна диагностика включва, компютърен подбор на различни препарати (алопатически, хомеопатически, нутрицевтика, и парафармацевтика), направена за намаляване нивото на напрежение в отделните органи. Тази процедура се осъществява чрез наслагване на информация на конкретния орган на пациента. Ако общото състояние на органа при наслагване на препарата се подобрява, следователно, именно този препарат е с най – голяма ефективност и може да бъде предложен на пациента. Освен това, апаратно и програмно обезпечение позволява да се осъществи биорезонансна терапия, а именно, приготвяне на спектронозоди – субстанция, наситена със свръх слаба електрическа активност, обратна на електромагнитната активност на поразения орган.

Необходимо е да отбележим, че при създаването на този диагностично – лечебен апарат са използвани многогодишни изследвания. Целта на които се явява :

• точното определяне на локализацията на подкорковите структури, отговорни за регулацията на дейността на този или онзи периферен орган

• установяване връзките между интензивността на сигнала, който получаваме от подкорието и степента на изява на патологическия процес в един или друг орган

• създаването на виртуален модел на различните форми на заболяване Освен това, в програмата е заложен огромен статистически материал разпределен по различни низологичиски форми на заболявания на различни по пол и възраст групи от населението, което позволява до се прогнозира състоянието на организма още при въвеждането на първичната информация, а именно – пол и възраст.

В такъв вид за първи път в медицината се появява програмен – апаратно диагностичен лечебен комплекс, основан на биолокация и позволяващ :

• диагностициране на функционалното състояние на практически всички физиологически системи на организма в максимално кратък срок – не повече от 1,30 мин.

• да се открият заболявания, преди клиничния стадий ( преди пациента да има оплаквания

• да се подбере индивидуална програма за лечение и профилактика на заболяването.

• да се осъществи първична помощ на пациента, без да се прибягва до медикаментозни мерки на въздействие.

Използването на апаратно – програмния диагностичен и лечебен комплекс Sensitiv Imago за начален етап на обследване на пациента позволява значително да се съкрати времето за предварителна диагностика, избягват се задължителните консултации при много тесни специалисти и изследвания в бактериологични лаборатории. Въз основа на тази компютърна диагностика, при необходимост пациента се насочва към тесен специалист за лабораторен анализ.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *